· O nas · Kontakt · Sprawozdania · Statut ·

19. RYJEK 2014

Konkurs fotograficzny: Rybnik mój …

PROTOKÓŁ – „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014”

PROTOKÓŁ z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014” z dnia 28 maja 2014.

Jury w składzie:

Zenon Keller – fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin” z 50-letnim stażem zawodowym,

Maria Śliwa – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca w szkołach fotograficznych,

Andrzej Marczuk – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, fotograf niezależny.

Po zapoznaniu się ze 160 pracami 48 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA w wysokości 1500 zł dla pani MONIKI STYRNOL-CZECZOT
za zestaw zdjęć pt. „Z paskami jej do twarzy”,

II NAGRODA w wysokości 1000 zł dla pani AGNIESZKI BRZEZIŃSKIEJ
za zestaw zdjęć pt. „Rybniczanka”,

III NAGRODA w wysokości 750 zł dla pana JĘDRZEJA KONIECZNEGO
za zestaw zdjęć pt. „Czarne złoto”,

WYRÓŻNIENIE dla pana ŁUKASZA GRYCICHY
za zdjęcie pt. „Po schodach do nieba”.

Jury zakwalifikowało na wystawę 49 prac 15 autorów.

Wideorelacja z prac Jury konkursu – 28.05.2014 r.

Galeria nagrodzonych prac:
REGULAMIN KONKURSU „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014″

Konkurs fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto- 2014″ organizowany przez Fundację Elektrowni Rybnik i Radę Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

§1

Fundacja Elektrowni Rybnik oraz Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia zwani dalej Organizatorem ogłaszają konkurs fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto- 2014″. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania miastem Rybnikiem. Zachęcenie mieszkańców Rybnika i okolic, do spojrzenia na nie przez obiektyw aparatu fotograficznego i pokazania za pomocą obrazu fotograficznego tego co wydaje się w nim ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania. Konkurs ma za zadanie zintegrowanie społeczności poprzez rozbudzenie zainteresowania fotografią lokalną. Dzięki konkursowi zobaczymy Rybnik z perspektywy mieszkających tu ludzi, rybniczan.

§2

Fotografie powinny przedstawiać Rybnik tak, jak rozumie, dostrzega ją każdy fotograf biorący udział w konkursie. Konkurs jest związany z Rybnikiem, więc zdjęcia zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć terenu i okolic Rybnika.

§3

Fotografie mogą przedstawiać m.in.:

 • elementy architektury i krajobrazu
 • sytuacje i zachowania ludzkie
 • prezentować różnie pojęte kontrasty miasta Rybnik
 • człowieka, mieszkańca miasta
 • fotograficzne dokumenty zawierające szczerą opowieść o tym miejscu

Do konkursu można zgłaszać fotografie pojedyncze, jak i cykle fotograficzne.

§4

 1. W Konkursie może brać udział każdy z fotografujących.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
 3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§5

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac.
 2. Prace konkursowe należy wysłać na adres: Fundacja Elektrowni Rybnik 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska z dopiskiem Konkurs Fotograficzny ” Rybnik – mój dom, moje miasto, ulica”
 3. Prace konkursowe można dostarczyć również osobiście do Fundacji Elektrowni Rybnik, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska.
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną złożone osobiście lub przesłane pocztą/przesyłką kurierską do dnia 16 maja 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.

§6

 1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych w minimalnym formacie 20x30cm.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia lub 5 zdjęć, jeśli stanowią one cykl fotograficzny – serię i traktowane mają być jako całość.
 3. Ponadto każde zdjęcie musi być również dostarczone w wersji elektronicznej, w formacie jpg.

§7

 1. Każde zdjęcie opisywane jest następującymi informacjami:
  a. Tytuł zdjęcia – nie wymagane
  b. Informacja czy zdjęcie stanowi serię (reportaż) – wymagane
  c. Opis dodatkowy (opis zawierający: parametry techniczne, warunki świetlne, własne uwagi, miejsce wykonania zdjęcia) – dobrowolne
  d. Imię
  e. Nazwisko
  f. Wiek
  g. Adres korespondencyjny (ulica, kod, miasto)
  h. Numer telefonu
  i. E-mail
 2. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia jest do pobrania ze strony www.fundacjarybnik.pl
 3. Dane osobowe uczestnika nie są rejestrowane w komputerowej bazie danych z wyłączeniem §11.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, prac których autorzy nie przesłali oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia, prac które naruszają regulamin konkursu.

§8

 1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
 2. Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy, które zostaną nagrodzone. Nagrodami w konkursie będą nagrody pieniężne w wysokości:
  I nagroda – 1500 zł
  II nagroda – 1000 zł
  III nagroda – 750 zł
 3. Jury ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz do innego podziału nagród.
 4. Miejscem posiedzeń Jury jest : Fundacja Elektrowni Rybnik 42-207 Rybnik, ul. Podmiejska
 5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§9

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.fundacjarybnik.pl po dniu 9 czerwca 2014 r.
 2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztąelektroniczną o wynikach konkursu.
 3. Nagrody zostaną wręczone na wernisażu wystawy pokonkursowej dnia 13 czerwca 2014 r.

§10

Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace mogą być wykorzystywane w szerokim pojęciu do promocji konkursu. Wybrane prace mogę być wykorzystywane przez Organizatora na zasadach ogólnie przyjętych.

§11

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

§12

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

§13

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w § 10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§14

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

KARTA ZGŁOSZENIA – „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014”

ARCHIWUM „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2012”

Protokół z obrad jury konkursu fotograficznego „Rybnik – mój dom, moja ulica, moje miasto – 2012”  w dniu 29 maja 2012.

Jury w składzie:

 • Zenon Keller –  fotograf, wieloletni fotoreporter rybnickich „Nowin”
 • Wacław Troszka – fotoreporter, redaktor „Gazety Rybnickiej”
 • Dominik Gajda – fotoreporter freelancer

Po zapoznaniu się z 160 pracami 52 autorów, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

 • I nagroda  – nie przyznano
 • II nagroda w wysokości 1250 zł  dla Jarosława Zadory za zestaw zdjęć pt. „Łącznik”
 • II nagroda w wysokości 1250 zł dla Martyny Wala za zestaw zdjęć
 • III nagroda w wysokości 750 zł dla Mariana Miełka za zestaw zdjęć pt. „Na rymerskiej hałdzie”
 • wyróżnienie dla Łukasza Grycichy za zestaw zdjęć pt. „Elektrownia Rybnik”
 • wyróżnienie dla Dariusza Langrzyka za zdjęcie pt. „Rybnicki Titanic”
 • wyróżnienie dla Beaty Michnik za zdjęcie pt. „Rybka”

Ponadto Jury zakwalifikowało na wystawę 30 prac 18 autorów.